Algemene Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. Wie zijn wij en wat bieden wij aan?

1.1 De vennootschap Refurbished.store International B.V. ("Refurbished.store"), gevestigd te Utrecht, Newtonlaan 115, 3584 BH, Nederland en ingeschreven in de kamer van koophandel in Nederland onder nummer 93398794, voorziet de Gebruiker van een Platform onder de naam "Refurbished.store", dat tot doel heeft hem in contact te brengen met Verkopers.

1.2 Refurbished.store treedt op als hostingbemiddelaar, is geen Verkoper van de aangeboden Producten en is derhalve niet verantwoordelijk voor de Producten die via het Platform worden verkocht, hetgeen de Gebruiker uitdrukkelijk erkent. Verder is Refurbished.store, tenzij anders vermeld, geen door een merk erkende distributeur.

1.3 Refurbished.store biedt ook verschillende diensten aan Verkopers op haar Platform, zoals bijvoorbeeld de levering van een Back Office om bestellingen te verwerken, een payment service, die door deze Verkopers worden betaald in de vorm van een platform fee, en waarvan de voorwaarden worden beheerst door algemene verkopersvoorwaarden die van toepassing zijn tussen Refurbished.store en de Verkopers.

1.4 Refurbished.store biedt Kopers ook een overnameservice die bestaat uit het koppelen van personen die hun product(en) aan Verkopers willen doorverkopen, en waarvan de voorwaarden worden beheerst door de algemene overnamevoorwaarden die toegankelijk zijn op het platform.

1.5 Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV) is het vaststellen van de regels voor toegang tot het Platform en het gebruik van de diensten die op het Platform worden aangeboden. Zij zijn niet van toepassing op de relaties tussen Gebruikers en Verkopers die onderworpen zijn aan de algemene verkoopvoorwaarden. Daarom begrijpt en erkent de gebruiker dat elke vraag of claim met betrekking tot de aankoop van een product op het platform wordt beheerst door de algemene verkoopvoorwaarden.

1.6 De AGV is van toepassing op elke gebruiker die op het Platform navigeert, ongeacht of hij zich al dan niet op het Platform heeft geregistreerd.

 

Artikel 2. Enkele definities

Wanneer in deze AGV de volgende woorden worden in het enkelvoud of in het meervoud, met een hoofdletter worden geschreven, hebben zij de volgende betekenis:

Gebruiker(s): betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die het Platform gebruikt om Producten te kopen voor niet-commerciële doeleinden. Natuurlijke personen moeten 16 jaar of ouder zijn om producten op het platform te kunnen kopen en moeten handelingsbekwaam zijn. Indien natuurlijke personen tussen 16 en 18 jaar oud zijn, moeten zij toestemming hebben van hun ouder of wettelijke voogd.

AGV: betekent deze algemene gebruiksvoorwaarden die de relatie tussen Gebruikers en Refurbished.store regelen.

Productfiche: betekent het door de Verkoper ingevulde blad met de beschrijving van een Product.

Verkoperfiche: betekent het door de Verkoper ingevulde blad met een beschrijving van de Verkoper.

Platform: betekent de website die toegankelijk is via www.refurbished.be en een eventuele bijbehorende applicatie.

Producten: betekent producten die op het Platform worden verkocht. Tenzij anders vermeld, zijn op het Platform verkochte producten tweedehands producten die opnieuw zijn verpakt.

Diensten: betekent de diensten van Refurbished.store op het Platform.

Verkoper(s): betekent elke professionele verkoper van Producten die op het Platform is geregistreerd.

 

Artikel 3. Hoe maak ik een klantaccount aan?

3.1 De AGV moeten zonder voorbehoud door elke gebruiker worden geaccepteerd bij bij het plaatsen van een bestelling. De gebruiker zorgt ervoor dat hij de AGV leest, accepteert en registreert op een duurzame drager. Door de weigering van de AGV kan geen bestelling geplaatst worden op het Platform. Aangezien de AGV waarschijnlijk aan verandering onderhevig zullen zijn, wordt de gebruiker verzocht op te letten aangezien de AGV gewijzigd kunnen zijn tussen twee opeenvolgende bezoeken aan het platform.

3.2 Het aanmaken van een klantaccount is alleen toegestaan voor meerderjarige natuurlijke personen die handelingsbekwaam zijn en voor rechtspersonen die niet voor beroepsdoeleinden handelen. Met het aanmaken van een klantaccount gaat de gebruiker akkoord met de AGV.

 

Artikel 4. Wat zijn de regels voor het gebruik van het Platform?

4.1 De gebruiker verstrekt nauwkeurige, volledige informatie om de soepele werking van de Diensten te garanderen.

4.2 De inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) zijn strikt persoonlijk en de gebruiker verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord te bewaren.

In het geval dat de Gebruiker op de hoogte is van toegang tot zijn klantaccount door een derde partij, verbindt de Gebruiker zich ertoe Refurbished.store onverwijld op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar service@refurbished.store.

4.3 De gebruiker verbindt zich ertoe om slechts één klantaccount aan te maken en te gebruiken, ongeacht de uitbreiding van de site (refurbished.be, refurbished.be, refurbished.store, refurbishedstore.de, etc) van waaruit hij het Platform bezoekt, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan door Refurbished.store.

In geval van sluiting van zijn account door Refurbished.store verbindt de gebruiker zich ertoe geen nieuwe account aan te maken, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Refurbished.store.

4.4 De Gebruiker verbindt zich ertoe;

(i) andere gebruikers (klanten, verkopers) van het Platform niet lastig te vallen;

(ii) geen beledigende, lasterlijke, lasterlijke, discriminerende of racistische uitspraken te doen op het Platform, en meer in het algemeen geen uitspraken die in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, de rechten van personen, de openbare orde en goede zeden;

(iii) geen informatie te verkrijgen over andere gebruikers, noch handmatig, noch met behulp van geautomatiseerde methoden of toegang te verkrijgen tot een persoonlijk account van een andere gebruiker;

(iv) en niet te proberen de goede werking van het Platform in gevaar te brengen.

De Gebruiker verbindt zich er in het bijzonder toe om bij het indienen van een beoordeling of commentaar op een Product of een Verkoper, respectvol te handelen jegens Refurbished.store, Verkopers en derden.

4.5 De Gebruiker erkent dat alle elementen op het Platform, zoals, maar niet beperkt tot teksten, commentaar, illustraties, afbeeldingen, geluidselementen, bedrijfsnamen, handelsmerken en andere onderscheidende tekens, evenals elementen waaruit het Platform bestaat, zoals databases en alle onderliggende technologie (hierna de "Elementen"), beschermd zijn of waarschijnlijk beschermd zullen worden door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, sui generis rechten op databanken, enz. Bijgevolg erkent de Gebruiker dat het volgende strikt verboden is:

- elke reproductie, weergave, wijziging of aanpassing van het Platform en/of alle of een deel van de Elementen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Refurbished.store;

- elk gebruik van de Elementen voor commerciële of professionele doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Refurbished.store;

- elk gebruik van software, voorzieningen, scripts, robots of andere middelen of processen (inclusief indexeringsrobots, browserplug-ins of andere technologie) om web scraping uit te voeren (d.w.z. het automatisch extraheren van gegevens met het oog op het hergebruik van dergelijke gegevens) van het Platform.

 

Artikel 5. Welke diensten worden aangeboden op het platform en wat is hun prijs?

5.1 Refurbished.store biedt verschillende diensten aan gebruikers, zoals bijvoorbeeld de dienstverlening om contact op te nemen met de Verkopers, het verstrekken van een klantaccount, beveiligde betaling en de talrijke kwaliteitsprocedures, waarover meer details op het Platform worden verstrekt.

5.2 Refurbished.store biedt ook verschillende diensten aan Verkopers op haar Platform, zoals bijvoorbeeld de levering van een Back Office om bestellingen te verwerken, een payment service, die door deze Verkopers worden betaald in de vorm van een platform fee, en waarvan de voorwaarden worden beheerst door algemene verkopersvoorwaarden die van toepassing zijn tussen Refurbished.store en de Verkopers.

5.3 Refurbished.store treedt altijd op als tussenpersoon tussen Kopers en Verkopers en is geen partij bij de verkoopovereenkomst tussen Kopers en Verkopers.

Refurbished.store is geen verkoper, wederverkoper of distributeur van de Producten, en heeft noch het eigendom, noch het bezit van de Producten.

Refurbished.store garandeert evenmin de veiligheid, conformiteit ofregelmatigheid van de Producten en kan in dit verband niet aansprakelijk worden gesteld.

Refurbished.store is geen verkoper, daarom factureert en crediteert Refurbished.store de Koper niet, dit is de verantwoordelijkheid van de Verkoper.

 

Artikel 6. Hoe betaal ik op het platform?

6.1 Online betalen. Betaling vindt online plaats volgens de betaalmethoden die op het Platform worden aangeboden (bijvoorbeeld iDeal, creditcard, PayPal). De partner betalingsdienstverleners van Refurbished.store innen en ontvangen betalingen in naam en voor rekening van de Verkopers. De aldus geïnde bedragen worden aan Verkopers geretourneerd onder de tussen Refurbished.store en Verkopers overeengekomen voorwaarden. De veiligheid van de transactie wordt gewaarborgd door Refurbished.store betalingsdienstverleners.

6.2 Betalings- of kortingscode. Bij de aankoop van een Product op het Platform kan de gebruiker een betaalcode, kortingscode of promotiecode gebruiken. Deze codes zijn geldig op alle Producten die op het Platform te koop worden aangeboden tot hun vervaldatum. Tenzij anders vermeld in de beschrijving van de codes;

i) kunnen de codes niet met elkaar worden gecombineerd;

ii) kunnen de codes niet worden gebruikt voor leveringskosten;

iii) kunnen de codes niet worden ingewisseld of terugbetaald (d.w.z. in geval van terugbetaling van de met een code betaalde bestelling, gaat de code definitief verloren);

iv) moeten de codes met een geldwaarde in één keer worden gebruikt en kan de code alleen worden gebruikt voor een bestelling voor een totaalbedrag dat hoger is dan de waarde van de code;

v) kunnen de codes niet worden gebruikt voor een bestelling die reeds is gevalideerd;

vi) kunnen de codes niet in geld worden omgezet of naar een bankrekening worden overgeschreven.

6.3. Bij betaling in meerdere termijnen worden de betalingstermijnen door de partner voor het sluiten van de leningsovereenkomst aangegeven.

 

Artikel 7. Hoe sluit ik mijn account?

7.1 Sluiting van de klantaccount door de gebruiker: De Gebruiker kan zijn klantaccount op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving vrijelijk sluiten door naar zijn klantaccount te gaan of door te schrijven naar service@refurbished.store of per post naar Refurbished.store, Customer Service, Utrecht, Newtonlaan 115, 3584 BH, Nederland, met vermelding van zijn naam, voornaam, e-mail en adres zoals gebruikt bij het aanmaken van zijn klantaccount. In het geval van een lopende bestelling, begrijpt de Gebruiker dat de sluiting van de rekening van kracht zal zijn aan het einde van de herroepingstermijn.

7.2 Sluiting van de klantaccount door Refurbished.store: Refurbished.store kan het klantaccount van een Gebruiker sluiten, wanneer de Gebruiker de nieuwe Voorwaarden heeft geweigerd of de gebruiksregels van het Platform heeft overtreden, in het bijzonder de regels beschreven in de artikelen 3 en 4. In het geval van wanbetaling door de Gebruiker, informeert Refurbished.store de Gebruiker door hem een e-mail te sturen met de redenen voor de sluiting en de datum van sluiting van de account.

7.3 In geval van sluiting wordt de Gebruiker verzocht de informatie en facturen met betrekking tot zijn bestelling historie te downloaden om een lokale en duurzame kopie te bewaren. De Gebruiker behoudt uiteraard de mogelijkheid om een klacht in te dienen en een beroep te doen op de garanties gedurende de perioden zoals voorzien in de algemene verkoopvoorwaarden die toegankelijk zijn op het platform door een e-mail te sturen naar service@refurbished.store. Refurbished.store is dan verantwoordelijk voor het doorgeven van de klacht van de Koper aan de Verkoper en, omgekeerd, voor het verzenden van de reactie van de Verkoper aan de Koper per e-mail.

 

Artikel 8. Hoe kan ik contact opnemen met Refurbished.store en een klacht indienen?

8.1 Verzoeken en klachten met betrekking tot de diensten: Refurbished.store-klantenservice is online bereikbaar door het formulier in te vullen dat beschikbaar is via onze klantenservicepagina. Deze dienst is beschikbaar voor gebruikers voor alle vragen of klachten met betrekking tot de Diensten of het Platform.

8.2 Verzoeken en klachten met betrekking tot een bestelling:

Voor alle vragen of klachten met betrekking tot de Producten, garanties, herroepingsrecht, levering, etc., kunnen verzoeken en klachten door de gebruiker aan de Verkopers worden gericht via zijn klantaccount.

Refurbished.store Customer Service zal zich inspannen om de vraag of klacht te beantwoorden of door te geven aan de Verkoper die als enige verantwoordelijk is voor de Producten die hij op het Platform verkoopt.

Refurbished.store kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de verkoop van een Product.

 

Artikel 9. Wie is verantwoordelijk voor diensten en producten?

9.1 Betreffende de Diensten en de toegang tot het Platform. Met betrekking tot de Diensten en de toegang tot het Platform: Refurbished.store verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de beschikbaarheid van diensten en het Platform te waarborgen.

Refurbished.store behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Diensten en het Platform op te schorten of te beperken voor het uitvoeren van reparaties, onderhoudswerkzaamheden en/of het toevoegen en/of upgraden van een functie en/of dienst.

Refurbished.store kan niet aansprakelijk worden gesteld als de gebruiker niet in staat is om een Service of het Platform geheel of gedeeltelijk te gebruiken.

 

9.2 Betreffende de Producten.

De Verkoper aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de Producten die hij via het Platform te koop aanbiedt, in het bijzonder met betrekking tot de conformiteits- en veiligheidsverplichtingen waarvoor hij verantwoordelijk is in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Aangezien Refurbished.store een hostingservice is tussen de Verkoper en de Koper, wijst Refurbished.store elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de verkoop tussen de Verkoper en de Koper op het Platform.

De Koper vrijwaart Refurbished.store dus tegen elke aansprakelijkheid die kan ontstaan bij de uitvoering van de verkoop van het Product, in het bijzonder met betrekking tot de conformiteit van de Producten, de beschrijving en conformiteit van het verkoopaanbod, de beschikbaarheid van de Producten, de eigendom van de intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Producten.

 

Artikel 10. Hoe zit het met uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt door Refurbished.store, de verwerkingsverantwoordelijke. Daarnaast maakt Refurbished.store gebruik van cookies. Het beleid met betrekking tot persoonsgegevens en cookies wordt gedetailleerd beschreven in de documenten "Bescherming van persoonsgegevens" en "Cookiebeleid".

 

Artikel 11. Wat als u niet tevreden bent?

11.1 In geval van een geschil met betrekking tot de totstandkoming, afsluiting, uitvoering, interpretatie of geldigheid van de AGV of de relatie met Refurbished.store, worden Gebruiker en Refurbished.store verzocht de nodige onderhandelingen en besprekingen te voeren om tot een minnelijke schikking van hun geschil te komen.

11.2 De Gebruiker wordt geïnformeerd dat hij desgewenst kosteloos een beroep kan doen op een consumentenbemiddelaar voor de minnelijke schikking van het geschil tussen hem en Refurbished.store. In dit verband kan de gebruiker gebruik maken van het online platform voor geschillenbeslechting dat door de Europese Commissie is opgezet en gratis beschikbaar is via deze link. Indien de Gebruiker niet wenst te profiteren van bemiddeling, indien bemiddeling niet succesvol is of indien andere mogelijkheden die de Gebruiker ter beschikking staan voor minnelijke oplossing van zijn geschil met Refurbished.store, geen bevredigend resultaat hebben opgeleverd, kan de Gebruiker de zaak voorleggen aan de bevoegde rechter van de plaats waar hij verbleef op het moment van het sluiten van de overeenkomst, de plaats waar het schadegeval zich heeft voorgedaan, de plaats van het hoofdkantoor van Refurbished.store of de plaats van de feitelijke levering van het Product.

 

Artikel 12. Hoe bestel ik een Product op het platform?

12.1 Voorafgaand aan een bestelling moet deze AGV online, zonder voorbehoud, door de Koper worden geaccepteerd. Koper draagt er derhalve zorg voor de AGV te lezen en op een duurzame drager te registreren zodat deze indien nodig kan worden geraadpleegd. De AGV zijn beschikbaar om te downloaden op het Platform.

12.2 Producten worden op het Platform besteld bij Verkopers die de Verkopersfiches, de Productfiches en de prijzen en leveringsmethoden- en -kosten invullen. Als zodanig zijn de Verkopers als enige verantwoordelijk voor de informatie in het Verkopersfiche, de beschrijving van het Product en de volledige conformiteit van het Product met de beschrijving ervan. Er wordt gespecificeerd dat in het geval van gereviseerde producten de accessoires niet origineel hoeven te zijn, maar wel compatibel en volledig functioneel moeten zijn. Het Verkopersfiche met de identificatiegegevens van de Verkoper is toegankelijk voor de Koper voordat elke bestelling wordt geplaatst.

12.3 De prijs van het Product wordt inclusief alle belastingen ingevoerd en door Verkoper vrij vastgesteld. Bepaalde tweedehandsproducten kunnen onder de btw-margeregeling vallen. De prijs van de diensten wordt vastgesteld door Refurbished.store en wordt ook inclusief btw vermeld.

12.4 Tijdens het aankoopproces kiest de gebruiker één of meerdere Producten en de leveringswijze en voert zijn leveringsadres in. De Koper kiest vervolgens zijn betaalmiddel en voert de informatie in die nodig is om zijn betaling af te ronden. Ten slotte wordt hij verzocht zijn betaling te bevestigen, hetgeen voor de Koper een verplichting tot betaling inhoudt.

12.5 Koper wordt geïnformeerd dat de verkoop op dat moment niet tot stand is gekomen. In het geval van Producten die tweedehands goederen zijn, kan het voorkomen dat de Verkoper de voorraad niet op voorraad heeft, de Verkoper heeft 48 werkuren de tijd om de bestelling te bevestigen en te verzenden. De verkoop van het (de) Product(en) wordt daarom afgesloten op het moment dat de Verkoper de beschikbaarheid van het (de) genoemde Product(en) bevestigt. In geval van niet-beschikbaarheid van Product(en) of indien de Verkoper niet binnen de periode van 48 uur de bestelling bevestigt en verzendt, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de verkoop geacht nooit te zijn afgesloten. De terugbetaling vindt zo snel mogelijk plaats door middel van een omgekeerde transactie via de betaalmethode die bij initiële aankoop is gebruikt. Aankopen op het Platform vinden onafhankelijk van elkaar plaats. Als een enkel Product van dezelfde bestelling van minstens 2 Producten niet beschikbaar is, wordt de bestelling niet in zijn geheel geannuleerd en wordt de verkoop voor de beschikbare Producten gesloten.

12.6 De bestelling kan ook om een legitieme reden worden geannuleerd, met name in de volgende gevallen:

  • Wanneer het product en/of de prijs een kennelijke fout bevat (bijvoorbeeld wanneer een kennelijk bespottelijk lage prijs wordt weergegeven en/of wanneer er een fout is in een van de essentiële kenmerken van het product);
  • Wanneer er een geschil is met betrekking tot de betaling van de bestelling;
  • Wanneer we zien dat er meerdere accounts worden aangemaakt voor één Koper of dat er meerdere en/of frauduleuze kortingscodes worden gebruikt.

 

Artikel 13. Wat zijn de leveringsvoorwaarden?

13.1 Producten die op het Platform worden aangeboden en toegankelijk zijn via de website, mogen alleen op een afleveradres worden afgeleverd in het land daar waar Refurbished.store zijn diensten aanbiedt, behalve wanneer de Verkoper levering in een ander gebied aanbiedt.

13.2 De Producten worden geleverd op het door Koper bij de bestelling opgegeven leveringsadres. Prijzen, deadlines en leveringsmethoden worden vermeld door de Verkoper die als enige verantwoordelijk is voor de naleving ervan. De Koper kan via zijn klantaccount de voortgang van zijn bestelling en, indien hij daarvoor heeft gekozen, de tracking van levering volgen.

13.3 De datum van levering is met name afhankelijk van de door Koper gekozen wijze van levering. Wanneer Koper kiest voor een leveringsmethode wordt hij geïnformeerd over de leveringstermijn. De Verkoper verbindt zich ertoe de aangekondigde leveringstermijnen in acht te nemen die niet ongerechtvaardigd mogen worden vertraagd en in geen geval meer dan 30 dagen mogen bedragen.

13.4 Tenzij anders vermeld tijdens de bestelling, is de levering onderhevig aan betaling. De prijs van de levering wordt aan de Koper medegedeeld vóór enige betaling zijnerzijds.

13.5 Na ontvangst van het pakket controleert de Koper de staat ervan en, in geval van transportgerelateerde schade (beschadigde verpakking, gescheurde of geopende verpakking, ontbrekend of duidelijk beschadigd product), moet de Koper onmiddellijk voorbehoud aantekenen op de transportnota om de transportgerelateerde schade te specificeren. De Koper moet de schade ook via het Platform melden binnen 3 werkdagen na ontvangst.

13.6 De overdracht van eigendom en risico vindt plaats wanneer de levering is voltooid, dat wil zeggen wanneer het bestelde product door de Koper is ontvangen en de prijs door de Koper is betaald. In geval van niet-ontvangst van het pakket verbindt de Koper zich ertoe de Verkoper zo spoedig mogelijk via het Platform op de hoogte te stellen.

 

Artikel 14. Welke garanties voor producten die op het Platform zijn gekocht?

14.1 Alle Producten worden gedekt door wettelijke garanties en een commerciële garantie onder de hieronder beschreven voorwaarden. Om een beroep te doen op een garantie neemt Koper contact op met Verkoper op de wijze als omschreven in artikel 8.

14.2 Wat zijn de wettelijke garanties van de Verkoper

De Verkopers op het platform zijn aansprakelijk voor non-conformiteiten van de Producten.

De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing wanneer het product een conformiteitsgebrek vertoont, bijvoorbeeld wanneer het product niet functioneert volgens de gebruikelijke praktijken, of wanneer het niet overeenkomt met de gegeven beschrijving.

Er wordt aan herinnerd dat de Klant in het kader van de wettelijke garantie:

beschikt over een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering van het Product om een claim bij de Verkoper in te dienen;

- kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het bestelde Product;

- is vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het conformiteitsgebrek van het Product gedurende twaalf maanden na levering van het product.

De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing ongeacht de eventueel verleende commerciële garantie op het Product.

 

Wettelijke conformiteitsgarantie

Conformiteit: Hij is tevens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montagevoorschriften of de installatie, indien dit op grond van het contract te zijnen laste werd gelegd of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

In dit verband wordt het Product geacht te voldoen aan het contract;

(i) wanneer het geschikt is voor het normale gebruik dat van een soortgelijk product wordt verwacht en, indien van toepassing

(a) wanneer het overeenkomt met de beschrijving die door de Verkoper is gegeven en de kwaliteiten bezit die deze aan de Koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model, of

(b) wanneer het de kwaliteiten bezit die een Koper mag verwachten gezien de openbare;

verklaringen die door de Verkoper, door de producent of door zijn vertegenwoordiger zijn afgelegd, met name op het gebied van reclame of etikettering;

(ii) wanneer het de kenmerken bezit die in onderlinge overeenstemming door de partijen zijn vastgesteld of geschikt is voor een door de Koper gewenst speciaal gebruik dat hij onder de aandacht van de Verkoper heeft gebracht en de Verkoper dit heeft aanvaard.

● "De conformiteitsgebreken die zich voordoen binnen een termijn van zes maanden na levering van het goed, worden geacht te bestaan op het tijdstip van levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen. De Verkoper kan deze aanname weerleggen indien dit niet verenigbaar is met de aard van het goed of het aangevoerde conformiteitsgebrek. Na deze periode moet de Koper het bewijs leveren dat het gebrek bestond op het moment van aankoop, bijvoorbeeld door middel van een taxatie.

● De Koper heeft het recht om de conformiteit van het Product met het contract te eisen, maar kan de conformiteit echter niet betwisten door zich te beroepen op een gebrek dat bij hem bekend was of waarvan hij kennis had kunnen nemen en moeten nemen toen hij het contract sloot (bijvoorbeeld, de Koper kan geen beroep doen op non-conformiteit vanwege microkrassen van het scherm wanneer het Productfiche uitdrukkelijk aangeeft dat het scherm microkrassen bevat).

In geval van non-conformiteit: De koper kan de conformiteit van het product eisen en kiest tussen reparatie en vervanging van het Product. De Verkoper kan de keuze van de Koper afwijzen, indien deze keuze onmogelijk is of kennelijk onevenredige kosten met zich meebrengt. In een dergelijk geval handelt de Verkoper op de wijze die niet door de Koper werd gekozen, tenzij dit onmogelijk is.

● De Koper heeft de keuze om de aankoop terug te geven en terugbetaling van de prijs vorderen, of om het product te houden en terugbetaling te vragen van een deel van de prijs. Hij heeft deze mogelijkheid ook;

(i) indien de gevraagde, voorgestelde of overeengekomen oplossing niet binnen een maand na de klacht van de Koper kan worden uitgevoerd, of;

(ii) indien deze oplossing niet kan worden uitgevoerd zonder grote overlast voor de Koper gezien de aard van het Product en het gebruik dat hij nastreeft. De verkoop kan echter niet worden ontbonden als de non-conformiteit gering is.

● De toepassing van dit artikel geschiedt kosteloos voor Koper. Daarnaast kan Koper altijd verzoeken om toekenning van schadevergoeding.

Om een beroep te doen op de garanties logt de Koper in op zijn klantaccount en meldt per product de aanvraag bij de leverancier. Na het volledig invullen van het verzoek ontvangt de Koper een retourlabel om het defecte Product. Verzendkosten voor het retourneren van het Product zijn voor rekening van de Verkoper.

De Koper moet het Product zorgvuldig verpakken en aan de Verkoper retourneren, zodat het tijdens het transport niet wordt beschadigd. De Koper moet er ook voor zorgen dat zijn persoonsgegevens worden verwijderd voordat het Product wordt geretourneerd en dat deze worden losgekoppeld van een account dat met het Product zou zijn verbonden.

14.3 In welke gevallen is de toepassing van garanties uitgesloten?

De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- Wanneer het product geoxideerd, gebroken of kapot is;

- Wanneer een of meer van de componenten van het product zijn behandeld door de koper of een derde die niet door de verkoper is geautoriseerd;

- Wanneer het gebruik van het product door de Koper een zogenaamd normaal gebruik overschrijdt, dat wil zeggen gebruik dat normaal van een soortgelijk product wordt verwacht;

- In geval van nalatigheid of gebrek aan onderhoud van het Product door de Koper, of in geval van een ongeval (bijvoorbeeld een val) na levering van het Product.

Bovendien valt normale slijtage van het product niet onder de garanties.

 

Artikel 15. Toepassing van recht

Op deze AGV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Bijlage: Herroepingsformulier

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en te retourneren als u het contract wilt herroepen.)

Ter attentie van [de handelaar zijn bedrijfsnaam, adres en e-mailadres]

 

.....................................................................................................

 

.....................................................................................................

 

.....................................................................................................

 

.....................................................................................................

 

.....................................................................................................

 

.....................................................................................................

 

Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) herroeping van het contract voor de verkoop van het onroerend goed (*)/voor de levering van diensten (*) zoals hierna vermeld:

 

....................................................................................................

 

Besteld op (*)/ontvangen op (*) :

 

....................................................................................................

Naam van de consument(en) :

 

....................................................................................................

Adres van de consument(en) :

 

....................................................................................................

 

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving van dit formulier in papieren formaat) :

 

 

........................................................................................

 

 

Datum:

 

..............................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.